<- Strona główna ->
 SERWIS OBJĘTY JEST PATRONATEM MINISTERSTWA GOSPODARKI
W tym tygodniu nie zamieszczono żadnych nowości technicznych
 

Rezygnacja

 

Bezpłatny serwis ogłoszeniowy

Kursy
E-learning
Szkoły średnie
Szkoły wyższe
Studia podyplomowe
Studia zagraniczne


Pliki do pobrania

Artykuł "Odnawialne źródła energii- słońce i jego możliwości"

Artykuł o Międzynarodowej Konferencji „Autonomia energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu”

"List" vortalu EnergieOdnawialne.pl do uczestników II Konferencji Paliwowo-Energetycznej Polskiej Izby Paliw Płynnych 2009

Blog "SOLARIS"

Blog "Odnawialny" Grzegorza Wiśniewskiego

Tworzenie serwisów internetowych, poligrafia, gadżety reklamowe
 

Stolica staży

STUDIA PODYPLOMOWE

***


1.  Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespół Szkół w Bielawie organizują począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2007/2008 drugą edycję STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej".

Studia mają charakter teoretyczno-praktyczny i przeznaczone są dla osób pracujących w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz inżynierów w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych. Dodatkowo przewidziano III semestr dla nauczycieli zawodu, zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110 z dnia 07.09.2004 r.).

Celem studiów jest przekazanie wiedzy uczestnikom o odnawialnych źródłach energii i kształtowaniu strategii ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska, sposobach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przybliżenie unijnych i polskich uwarunkowań prawnych wspierających wykorzystanie OZE.

Absolwenci otrzymają najnowszą wiedzę w zakresie polskich i europejskich uwarunkowań prawnych dot. wspierania wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie pracy nad opracowaniem planu energetycznego np. gminy, wiedzę w zakresie różnych źródeł finansowania zewnętrznego, środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, umiejętności wyszukiwania informacji, wypełniania formularzy, korzystania z instrukcji oraz przygotowywania wniosków. Studia umożliwią gminom i powiatom wykształcenie lokalnych specjalistów ds. ekoenergetyki, kompetentnych w zakresie rozwoju i wykorzystania lokalnych zasobów OZE, ponadto wyposażonych w wiedzę o przedsięwzięciach termomodernizacyjnych i instalacjach oraz przygotowanych do pracy nad bilansem energetycznym np. gminy.
Absolwentom posiadającym uprawnienia pedagogiczne umożliwi nauczanie przedmiotów z zakresu energetyki odnawialnej.

Program studiów obejmuje 214 godzin zajęć zorganizowanych oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Praca końcowa polega na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego tematu.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych sesji (sobota w godz. 9-13 i 14-18, niedziela 9-15).

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej oraz wybitni specjaliści z przedsiębiorstw energetycznych i przemysłowych.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wg wzoru ustalonego przez MEN, wydane i podpisane przez Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.

http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~uiseo/opis.html

***


2.  Produkcja i energetyczne wykorzystanie biomasy

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Studia 2-semestralne prowadzone w systemie zaocznym. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry z zakresu produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy. Aktualnie następuje bardzo szybki postęp technologiczny w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) stąd też wynika potrzeba jego przekazu zainteresowanym osobom.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2008. Opłata: 3 200 PLN płatne w dwóch ratach.
ADRES: Sekretariat studium podyplomowego, pl. Łódzki 3, p. 420, 10-724 Olsztyn-Kortowo, tel. (089)523 48 38, fax (089)523 48 80
e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/khrin/studiapodyplomowe

***


3.  ZARZĄDZANIE PALIWAMI i BIOPALIWAMI PŁYNNYMI

Studia podyplomowe organizowane przez WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz Instytut Paliw i Energii Odnawialnej - w Warszawie

Ramowy program studiów
 • Podstawy ekologii  i ochrony środowiska. Globalizacja problemów ekologicznych
 • Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska zgodnie z normami serii ISO 14000 oraz regulacją EMAS
 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym, ubezpieczenia ekologiczne
 • Podstawy zarządzania jakością i ocena ryzyka w gospodarce paliw i biopaliw płynnych
 • Podstawy standaryzacji, certyfikacji oraz klasyfikacji paliw i biopaliw płynnych
 • Chemia i technologia paliw i biopaliw płynnych
 • Podstawy eksploatacji paliw i biopaliw płynnych oraz zasady ich doboru
 • Ochrona środowiska a eksploatacja paliw i biopaliw płynnych
 • Zachowanie jakości i biopaliw w procesach magazynowania, transportu i dystrybucji
 • Metody analizy paliw i biopaliw płynnych (ćwiczenia)
Razem: 180 godzin zajęć

Wykłady odbywać się będą w budynku WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, natomiast ćwiczenia w siedzibie IPiEO.

Wykładowcy
 • Prof. dr hab. Lech Zacher
 • Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki
 • Dr inż. Krzysztof Biernat
 • Dr inż. Wiesław Górski
 • Dr Magdalena Rogulska
 • Dr Anna Kęsik
 • Mgr inż. Marina Kardasz-Zielińska i inni

Organizacja i koszt studiów
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w:
- soboty (8.45 -17.30)
- niedziele (8.45 - 15.45)

Koszt: 6900 PLN oraz 150 PLN opłata rekrutacyjna
Rekrutacja trwa do 15 września 2008.
Kontakt: Izabela Wiewiórka tel. 022 519-22-51, mail: iwiewior@kozminski.edu.pl
Anna Starzewska tel. 022 510-02-97, kom. 608 788 364, mail: astarzewska@ipieo.pl

Szczegóły: www.studiapodyplomowe.pl

***


4.  Studia podyplomowe z zakresu Odnawialne Zasoby i Źródła Energii

Studia podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni przygotowujące do samodzielnego rozwiązywania na poziomie gmin i samorządów lokalnych problemów środowiskowych związanych z polityką, gospodarką i bezpieczeństwem energetycznym oraz tworzeniem strategii rozwoju społeczności lokalnych z uwzględnieniem odnawialnych zasobów i źródeł energii.

Program zawiera kompleksowe omówienie następującej problematyki:

 • Strategia rozwoju energetyki w świecie i Polsce, polityka energetyczna, finansowanie
 • Energetyka geotermiczna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Energetyka słoneczna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Energetyka wiatrowa - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Energetyka wodna - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Pompy ciepła - budowa, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Biomasa, biogaz, biopaliwa - zasoby, źródła energii, zastosowania, projektowanie
 • Polityka energetyczna w Polsce - samowystarczalność energetyczna Polski, finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych

Studia podyplomowe "Odnawialne Zasoby i Źródła Energii" trwają dwa semestry 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele na terenie AGH.

Koszt uczestnictwa 4500 zł za dwa semestry.

Opłata za każdy semestr powinna być wniesiona przed jego rozpoczęciem.

Rezerwacja noclegów w domu akademickim AGH ul. Bydgoska- tel. 638-77-88 w godzinach 830- 1530.

Rusza nowy nabór kandydatów na studia "Odnawialne zasoby i źródła energii" w roku 2008/2009.


Zgłoszenia należy składać do 10 października 2008 r.  Przewodnik   Polityka prywatności   Patronaty   Współpraca   Gminy   Sklep   Edukacja   Kontakt